Total Views: 918
Published On: กรกฎาคม 10, 2022Categories: จัดอันดับปี 2022

ความรู้เรื่องการ เงิน การวางแผนทางการเงินอาจจะไม่ได้มีการสอนเป็นเรื่องเป็นราวในห้องเรียน ไม่ได้มีการให้ความรู้หรือปลูกฝังพฤติกรรมการใช้เงินที่ถูกต้องมาตั้งแต่เด็ก แม้กระทั่งระดับมหาวิทยาลัยก็แทบไม่มีการสอน การวางแผนการเงิน เป็นเครื่องมือที่ช่วยเตรียมความพร้อมและนำชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งควรเริ่มจากการปลูกฝังนิสัยการออมและการใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลตั้งแต่วัยเด็กเพื่อบ่มเพาะวินัยทางการเงินไว้ก่อน เมื่อเข้าสู่วัยทำงานก็จำเป็นต้องรู้วิธีการวางแผนการจัดสรรรายได้ให้เพียงพอกับการออมเงินตามเป้าหมายและรายจ่ายต่างๆอย่างเหมาะสม

 

ความรู้ทางการเงินเรื่องที่ 1. ประเมินฐานะการเงิน

5 ขั้นตอน วางแผนการเงินรับมือเศรษฐกิจปีชวด

การประเมินฐานะการ เงิน เป็นขั้นตอนแรกในการวางแผนการเงิน โดยเริ่มจาก การพิจารณาว่าเรามีฐานะทางการเงินในปัจจุบันเป็นอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ การเงินของตนเอง และสามารถวางแผนการเงินสำหรับอนาคตได้ การประเมินฐานะการเงิน การประเมินฐานะการเงินสามารถท าได้หลายด้าน ซึ่งแต่ละด้านจะมีเครื่องมือที่ ช่วยประเมินแตกต่างกันไป สิ่งที่สะท้อนฐานะทางการเงินที่แท้จริงของบุคคลไม่ใช่ สินทรัพย์ที่มีอยู่ แต่เป็น “ความมั่งคั่งสุทธิ” ซึ่งสามารถประเมินได้โดยการจัดทำบัญชีสินทรัพย์และหนี้สินแล้วนำมาคำนวณคือ ทรัพย์สิน – หนี้สิน = ความมั่งคั่งสุทธิ นอกจากนี้ ควรจดบันทึกรายรับรายจ่ายประจำวัน ซึ่งจะช่วยให้เราเห็นพฤติกรรมทางการเงินของตนเองอย่างชัดเจนขึ้น เพราะทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการจะถูกแจกแจงออกมา ทำให้เราตระหนักได้ว่าค่าใช้จ่ายประเภทใดสูงเกินไปหรือไม่มีความจำเป็น หรือสามารถตัดออกได้ รวมทั้งทราบว่ารายได้ทางใดน้อยเกินไป หรือสามารถหาทางเพิ่มได้อีก ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถวางแผนการเงินได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น

 

ความรู้ทางการเงินเรื่องที่ 2. จัดทำแผนการเงิน

5 ขั้นตอนการวางแผนทางการเงินให้บรรลุเป้าหมาย | Plan your Money

การกำหนดและบริหารงบประมาณหรือ เงิน ในกระเป๋า เป็นความสามารถเบื้องต้นที่จะทำให้ใช้เงินที่มีอยู่ได้ประโยชน์สูงสุด ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องการบริหารเงิน บริหารงบประมาณ จัดการเรื่องการเงินให้ง่ายขึ้นมาก ไม่ต้องกลัวว่าถ้าคุณไม่เก่งเลข ไม่เก่งเรื่องการคำนวณคุณจะทำไม่ได้ ปัจจุบันมีแอปมากมายที่สามารถช่วยเรื่องนี้ได้ เช่น แอป puekhom(เผือกหอม)  ที่ช่วยจดรายรับ รายจ่าย ทำให้เรารู้ว่าเราใช้เงินไปทำอะไรบ้าง ใช้ได้คุ้มค่าหรือไม่ การใช้เงินโดยไม่คำนึงถึงงบประมาณจะทำให้คุณใช้เงินเกินตัว คุณควรตั้งงบประมาณสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละหมวดเช่น เงินออม ค่าอาหารค่ากินอยู่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าสันทนาการ ค่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เป็นต้น เมื่อตั้งงบประมาณในแต่ละหมวดแล้วต้องปฏิบัติตามนั้นอย่างเคร่งครัดด้วย โดยต้องจัดสรรระยะเวลาของแผนให้สัมพันธ์กับรายได้และภาระทางการเงิน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ และไม่กดดันตัวเองจนเกินไป​

 

ความรู้ทางการเงินเรื่องที่ 3. ตรวจสอบและปรับแผนตามสถานการณ์

5 ขั้นตอนง่ายๆ วางแผนการเงินเพื่ออนาคต - lifeinsurecompanion

ควรหมั่นตรวจสอบอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุกๆ 6 เดือนว่า ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่หากไม่ก็ต้องหาสาเหตุว่า เกิดจากตัวเราหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่ทำให้ไม่เป็นไปตามแผน แล้วปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หากทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ก็จะทำให้เกิดวินัยทางการ เงิน และมีความมั่นคงทางการเงินอย่างแน่นอน

 

ความรู้ทางการเงินเรื่องที่ 4. กำหนดลำดับความสำคัญของการออมเงิน

ความหมายและความสำคัญในการออม - การออมและการลงทุน

แน่นอนว่าการเก็บออมเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรามีสุขภาพทางการเงินที่ดี แต่ในความเป็นจริงยังมีการให้ความสำคัญกับการออมในบางเรื่องที่คลาดเคลื่อน เช่น คนในวัยหนุ่มสาวมักมองไม่เห็นความสำคัญของการออมเงินเพื่อการเกษียณ เพราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว การเริ่มหัดออมเงินตั้งแต่อายุยังน้อยช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการออมและสร้างพฤติกรรมการเก็บออมไปชั่วชีวิต การเริ่มออมอย่างง่ายๆ คือการตั้งเป้าหมายในการออมก่อน แล้วเริ่มหัดออมจากเงินจำนวนน้อยๆ เพื่อให้สำเร็จได้ง่ายและสร้างกำลังใจในการออม เช่น วัยรุ่นอาจเริ่มตั้งเป้าหมายเล็กๆ ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ที่เป็นเงินก้อนที่ไม่ใหญ่มาก สามารถทำได้ไม่ยาก เช่น เก็บเงินซื้อตั๋วคอนเสิร์ตของศิลปินต่างชาติจำนวน 2,000 บาทด้วยตัวเอง แล้วค่อยๆ ขยับแผนการออมให้ใหญ่ขึ้น ตามทักษะการออมที่เก่งขึ้นและรายได้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และการออมจะติดตัวกลายเป็นนิสัยของคุณไปโดยปริยาย

 

ความรู้ทางการเงินเรื่องที่ 5.  เรื่องภาษี

ยื่นภาษี' เรื่องสำคัญที่คนเงินเดือนน้อย ต้องรู้ !

ความรู้ในเรื่องการจ่ายภาษี การคำนวณภาษีเงินได้ทั้งเงินได้จากงานประจำ หรือเงินได้จากทางอื่น เช่น รายได้จากการให้เช่า รายได้ที่ได้มาโดยไม่คาดคิด เช่น การได้รางวัลต่างๆ  รวมทั้งภาษีประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีที่ดิน ภาษีมรดก เป็นความรู้ทางด้านการเงินที่จำเป็นต้องรู้  รวมทั้งต้องรู้สิทธิในการลดหย่อนภาษีต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่ ทำให้มีเงินเหลือเก็บมากขึ้น

 

ความรู้ทางการเงินเรื่องที่ 6. เรื่องดอกเบี้ย

ห้องเรียนนักลงทุน

ถึงแม้ว่าคุณจะยังยืนยันว่าคุณไม่เก่งเรื่องตัวเลขแต่เรื่องอัตราดอกเบี้ยเป็นสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำความเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยขารับหรือขาจ่าย เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้าน ถ้าคุณเข้าใจว่าเป็นแบบลดต้นลดดอกนั่นแปลว่าถ้าคุณโปะเงินค่าผ่อนได้มากเท่าไหร่คุณก็จะเสียดอกเบี้ยลดลงเท่านั้น แถมผ่อนหมดได้เร็วขึ้น หรือการผ่อนรถสักคันถ้าคุณนำดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายมารวมคุณจะเห็นมูลค่าจริงที่ต้องจ่ายของรถคันนั้น บางทีคุณอาจเปลี่ยนใจเก็บเงินสดให้พอแล้วค่อยซื้อรถด้วยเงินสดก็ได้ ดังนั้นความรู้เรื่องดอกเบี้ยจึงเป็นความรู้พื้นฐานที่คุณควรเข้าใจตั้งแต่อายุยังน้อย เพราะดอกเบี้ยมีผลต่อการเพิ่มความมั่งคั่ง หรือในทางตรงข้ามอาจเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเป็นหนี้ไปตลอดชีวิตก็เป็นได้

 

ความรู้ทางการเงินเรื่องที่ 7. หนี้และเครดิตทางการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย ปรับจ่ายบัตรเครดิตขั้นต่ำจาก 10% เหลือ 5% - ทุกเรื่องโปรโมชั่น ที่อัพเดทที่สุด

ต้องยอมรับความจริงว่าสำหรับคนส่วนใหญ่การเสียเครดิตเกิดขึ้นมากกว่าการสร้างเครดิต คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าพฤติกรรมแบบไหนทำให้เสียเครดิตทางการเงิน และการกู้เครดิตกลับมานั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นความเข้าใจเรื่องหนี้จึงเป็นความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องเข้าใจ การเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องเสียหายทั้งหมด แถมถ้ามีหนี้แล้วชำระหนี้ตรงเวลายังเป็นการสร้างเครดิตทางการเงินที่ดีอีกด้วย และการมีเครดิตทางการเงินที่ดียังมีประโยชน์มากในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยหรือกู้เพื่อทำธุรกิจ การสร้างเครดิตทางการเงินที่ดีตั้งแต่อายุยังน้อยจะวางรากฐานที่ดีในอนาคต แต่ในความเป็นจริงๆ แล้วมีคนจำนวนมากที่อาจเริ่มมีบัตรเครดิตใหม่แล้วตื่นเต้น บางคนมีบัตรหลายใบก็นำไปใช้จ่ายฟุ่มเฟื่อยจนเป็นหนี้เกินตัว สุดท้ายจ่ายไม่ไหวเสียเครดิตตั้งแต่อายุยังน้อย การมีบัตรเครดิตจริงแล้วเป็นเรื่องดีถ้าใช้อย่างฉลาดก็จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย แถมเป็นตัวช่วยในยามฉุกเฉินเมื่อต้องการใช้เงินจริงๆ ได้อีกด้วย

 

ความรู้ทางการเงินเรื่องที่ 8. การลงทุน

ลงทุนหุ้นฉบับมือใหม่ - SET e-Learning

การลงทุนเป็นอีกเรื่องสำคัญที่ต้องเรียนรู้ องค์ประกอบสำคัญของการลงทุนที่ต้องรู้ประกอบด้วย อัตราดอกเบี้ย ระดับราคา การกระจายการลงทุน การกระจายความเสี่ยงและดัชนีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การเรียนรู้เรื่องการลงทุนจะช่วยให้สามารถบริหารจัดการเงินที่มีอยู่อย่างชาญฉลาดและซึ่งนำไปสู่การเพิ่มรายได้ ทำให้เงินงอกเงย

 

ความรู้ทางการเงินเรื่องที่ 9. การกู้ยืม

การกู้ยืมเงิน - 606150612_พิชญุตม์

คนส่วนใหญ่จะต้องมีโอกาสสักครั้งในชีวิตที่จะต้องกู้ยืมเงินจากคนอื่น เพื่อให้แน่ใจว่าการกู้ยืมนั้นมีประสิทธิภาพ ความรู้เรื่องดอกเบี้ยต่างๆ เช่น ดอกเบี้ยทบต้น ดอกเบี้ยลอยตัว ดอกเบี้ยคงที่ ข้อตกลงในการกู้ยืม คุณค่าของเงินตามระยะเวลา และระยะเวลาการจ่ายหนี้คืนเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจกู้ยืม การมีความรู้ในการกู้ยืมก่อนตัดสินใจมีหนี้จะทำให้เราก่อหนี้ที่มีคุณภาพและลดความเครียดจากการมีหนี้ได้มาก

 

ความรู้ทางการเงินเรื่องที่ 10. ควรเตรียมรับมือกับความไม่แน่นอน

6 อาชีพเสริมช่วงโควิด ถึงอยู่บ้านแต่การเงินไม่ทรุด - ทุกเรื่องโปรโมชั่น ที่อัพเดทที่สุด

มีเงินออมเผื่อฉุกเฉิน 3-6 เท่าของรายจ่ายจำเป็นและภาระผ่อนหนี้ต่อเดือนตรวจสอบสวัสดิการและประกันสุขภาพที่มีอยู่ว่าครอบคลุมแค่ไหน หากไม่เพียงพอ การทำประกันสุขภาพเพิ่มเติมก็อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งพิจารณาเรื่องความไม่แน่นอนของรายได้ในอนาคต ก่อนตัดสินใจกู้ยืมเงินทุกครั้งอาจหาแหล่งรายได้เสริมหรือนำสินทรัพย์ที่มีไปลงทุนให้งอกเงยขึ้น​ หากรู้ล่วงหน้าว่าจะต้องใช้เงินจำนวนมาก ควรวางแผนเก็บเงินเตรียมไว้แต่เนิ่น ๆ ​บริหารเงินออมให้งอกเงย เช่น ฝากธนาคาร ซื้อพันธบัตร ซื้อประกันสะสมทรัพย์ ซื้อกองทุนรวม ฯลฯ ทั้งนี้ ต้องศึกษาและทำความเข้าใจรูปแบบการออม ความเสี่ยง รวมทั้งติดตามข่าวภาวะเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบ เช่น ภาวะเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยเพื่อประกอบการตัดสินใจด้วย

Share ---->

บทความล่าสุด

คำค้นหา

5 / 5

Top อันดับ